0

Förslag till nya stadgar 2017

Förslag till omorganisation och nya stadgar för SSF, utarbetat av styrelserna

i SSF och SKS.

Stockholm

28 april 2017

***

Stadgar

Stadgar för Svenska Sportjournalistförbundet, SSF, stiftat 1949.

§1 ÄNDAMÅL

Svenska Sportjournalistförbundet är den samlade intresseorganisationen

för landets sportjournalister.

SSF tillhör Internationella Sportjournalistförbundet (AIPS).

SSF har till uppgift att:

* Tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till idrottsrörelsen, dess

organisationer och tävlingsarrangörer samt idrottsanläggningar.

* Verka för kompetensutveckling bland medlemmarna. Detta sker bland

annat genom att medverka och stödja vidareutbildningar samt stipendier,

som ska ge förkovran och utveckling i yrket.

* Slå vakt om yrkets etiska och moraliska värden. Detta görs i första hand

genom att följa Pressens samarbetsnämnds Spelregler för Press, Radio och

TV.

* Höja sportjournalistikens anseende i debatten.

* Genom AIPS-kortet erbjuda medlemmarna största möjliga lättnader i

arbetet, bevaka kortets rättigheter och försöka öka dessa rättigheter.

* Verka för sammanhållning och gott kamratskap mellan medlemmarna,

trots kommersiell konkurrens.

Svenska sportjournalistförbundet ska inte behandla eller ta ställning till

medlemmars anställningsfrågor. Vi är således inget fackförbund, utan en

intresseorganisation.

§ 2 ORGANISATION

SSF utövar sin verksamhet genom följande organ: Årsmötet, extra årsmötet

och styrelsen.

§ 3 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj-30 april.

§ 4 MEDLEMSKAP

SSF är en rikstäckande organisation för sportjournalister. Medlemmar i SSF

är de som tidigare varit medlemmar i de lokala sportjournalistklubbarna

runt om i landet, alternativt sportjournalister som tidigare varit så kallade

individuella medlemmar på orter där lokal sportjournalistklubb saknats.

Förbundets medlemmar har tidigare varit av flera olika slag

(förbundsmedlemmar, passiva medlemmar, klubbmedlemmar, ständiga

medlemmar, hedersledamöter, etc). Men från och med omorganisationen

2017 gäller bara två typ av medlemskap: Aktiva respektive passiva

medlemmar. Så kallade ständiga medlemmar och/eller hederstitlar slopas.

Samtliga tidigare medlemmar tas upp i den nya organisationen, och delas in

i dessa två kategorier.

Aktiva medlemmar är journalister som i dag verkar inom

sportjournalistiken enligt SSF:s kriterier (se §5). Aktiva medlemmar har

tillgång till SSF alla förmåner och rösträtt.

Passiva medlemmar är exempelvis tidigare sportjournalister som i dag är

pensionärer eller journalister som blev medlemmar som aktiva

sportjournalister men i dag arbetar inom andra delar av branschen. Passiva

medlemmar saknar rösträtt och har inte möjlighet att söka stipendium eller

AIPS-kort, men är välkomna på SSF:s sociala aktiviteter och seminarier.

Medlemsavgiften (se § 7) skiljer sig mellan aktiva och passiva medlemmar.

§ 5 MEDLEMSANSÖKAN

Det är förbundsstyrelsen som väljer in medlemmar. Till medlem kan antas

journalist som jobbar med sportjournalistik i sitt yrke.

Kommentar: Frågan är sedan vem som är journalist. Förbundets tolkning är

att sportjournalistens syfte är att förmedla oberoende journalistik. I till

exempel en fan-klubb är syftet att popularisera klubben, och arbetet på en

informationsavdelning har också ett annat syfte. Därför säger SSF nej till

medlemskap för de som arbetar i fan-klubbar och på

informationsavdelningar.

Efter godkänt medlemskap har medlemmen rätt att söka internationellt

sportpresskort, AIPS-kort. SSF fördelar korten i samarbete med AIPS, efter

en erhållen kortavgift från medlemmarna. 2017 var kortavgiften 600

kronor för en tvåårsperiod.

AIPS-kortet har samma funktion som tidigare lokalt sportjournalistkort.

§ 6 UTESLUTNING

Medlem som genom sitt uppträdande skadat förbundets eller kårens

anseende kan uteslutas. Sådant beslut ska fattas av 2/3-delars majoritet på

ett styrelsemöte. Medlemmen ska beredas tillfälle att yttra sig i frågan.

§ 7 AVGIFTER

Medlemsavgift betalas årligen. Avgiftens storlek, för aktiv respektive passiv

medlem, bestäms av årsmötet.

§ 8 RÖSTRÄTT

Alla aktiva medlemmar är berättigade att yttra sig och utöva rösträtt vid

förbundets allmänna sammanträdanden och årsmöten.

§ 9 ÅRSMÖTET

Ordinarie årsmöte äger rum på av styrelsen fastställd plats och tidpunkt

senast 30 juni varje år.

Kallelse skall nå medlemmarna personligen, och finnas tillgänglig på SSF:s

hemsida, senast 30 dagar före årsmötet.

Styrelsens verksamhetsberättelse skall finnas tillgänglig på hemsidan

senast 30 dagar före mötet.

Förslag att upptas till behandling av mötet från förbundsmedlem skall vara

inlämnat 45 dagar före årsmötet, förslag väckt av styrelsen senast 30 dagar

före.

Fråga väckt efter förslagstidens utgång kan tas upp till beslut om mötet är

helt enigt. För beslut i sådan fråga – som ej får gälla dessa stadgar – krävs

2/3-dels majoritet.

Beslut

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal aktiva medlemmar som är

röstberättigade vid årsmötet.

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering. Sluten

omröstning tillämpas endast i personval.

Vid votering bestäms utgången, om dessa stadgar inte annat föreskriver,

genom enkel majoritet. Om rösterna är jämnt fördelade vid votering, öppen

såsom sluten, gäller den mening mötesordföranden företräder.

Dagordning

Följande ärenden skall förekomma:

1) Mötets öppnande

2) Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

3) Godkännande av dagordning

4) Fastställande av röstlängd

5) Val av a) ordförande och b) sekreterare för mötet

6) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte

mötesordföranden skall justera protokollet

7) Styrelsens verksamhetsberättelse

8) Styrelsens förvaltningsberättelse

9) Revisorernas berättelse

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen

omfattar

11) Fastställande av medlemsavgifter

12) Val av SSF-ordförande för ett år

13 a) Val av halva styrelsen för två år (val sker växelvis) b) val av två

styrelsesuppleanter för ett år

14) Val av två revisorer och en suppleant för ett år

15) Val av ordförande, tillika sammankallande, och två ledamöter i

valberedning för ett år

16) Behandling av förslag

17) Övriga ärenden

18) Mötets avslutande

Extra årsmöte

Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen.

Extra årsmöte är beslutsmässigt endast i den eller de frågor kallelsen gäller.

§ 10 STYRELSEN

Styrelsen består av ordföranden, minst åtta ledamöter plus två suppleanter.

Ordföranden och ledamöter ska tillsammans utgöra ett udda antal

personer.

Val förrättas av årsmöte. Valbara är förbundsmedlemmar.

Ordföranden väljs på ett år. Ledamöter väljs på två år växelvis (halva

styrelsen på ett årsmöte, andra halvan nästkommande år) Två suppleanter

väljs på ett år.

Fyllnadsval sker när så behövs.

Styrelsen konstituerar sig på sitt första sammanträde efter årsmötet, och

utser vice ordförande, sekreterare, kassör samt mindre formella roller.

SSF:s firma tecknas av kassören och ordföranden, tillsammans eller var för

sig.

Ambitionen är att styrelsen ska bestå av representanter från södra Sverige,

Göteborg, Stockholm och Norrland. Ambitionen är också en spridning

mellan skrivande press och etermedia, reportrar, fotografer och redaktörer.

Styrelsen kan adjungera person, som vid sammanträden har yttrande- och

förslagsrätt, men inte rösträtt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då hälften av

ledamöter så begär, och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna

är närvarande.

Ordföranden leder styrelsens förhandlingar. I ordförandens frånvaro träder

vice ordföranden in i dennes ställe. Vid bådas frånvaro utser sammanträdet

ordförande.

Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

Utöver årsmöte hålls, som riktlinje, fyra styrelsemöten per år.

§ 11 REVISION

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper,

årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Förbundets räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det

senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna

revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 12 STIPENDIER

Styrelsen utlyser och fördelar, i mån av tillgång, årligen stipendier avsedda

för sina medlemmar.

Stipendiet skall utnyttjas inom ett år efter att det – helt eller delvis –

betalats ut (dispens kan beviljas av styrelsen om särskilda skäl föreligger).

Stipendium skall utnyttjas till det ändamål för vilket det beviljats. Eventuell

omdisponering skall godkännas av styrelsen.

Stipendiat är skyldig att efter genomförd studie/resa, för vilket stipendiet

tilldelats, skicka in en rapport till styrelsen. SSF och eventuell

samarbetspartner får publicera denna på sina plattformar.

Stipendiat bör inte publicera stipendierapport eller delar av den i andra

sammanhang innan rapport inkommit till och godkänts av styrelsen.

§ 13 STADGEÄNDRING/UPPLÖSNING

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om SSF:s upplösning får upptas

till avgörande endast vid ordinarie årsmöte.

För att kunna tas upp till behandling skall dylikt förslag väckas senast 30

dagar före årsmötet, medlemmarna ska skriftligen ha informerats senast 14

dagar före årsmötet vid vilket förslaget skall behandlas.

Stadgeändring kan beslutas med 2/3-delars majoritet bland röstberättigade

medlemmar, vid två på varandra följande ordinarie årsmöten (eller årsmöte

+ extra årsmöte).

För bifall till förslag om förbundets upplösning krävs 2/3-delars majoritet

bland röstberättigade medlemmar på två på varandra följande årsmöten

(eller årsmöte + extra årsmöte).

I händelse av SSF:s upplösning skall dess eventuella tillgångar tillfalla det

som årsmötet bestämmer.

Frederic Pavlidis

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/0/b/d/sportjournalisterna.se/httpd.www/sks/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *